Til medlemmene i skolemuseumslaget

 

                                                                                                                      Stavanger, november 2023

 

Årboka 2023 og medlemskontingent for 2024

 

Årboka i år har som tema: Skulemannen Kjell A. Jensen. Skulesentralisering. Spesialpedagogiske senter ved Universitetet i Stavanger. Årboka er vedlagt. Vi vonar at boka vil vera av interesse for medlemmene.

Skulemuseumslaget har i 2024 eksistert i 40 år. Av mellom anna økonomiske årsaker har styret vedteke å gjera framlegg for årsmøtet om at laget blir lagt ned, jf. vedtektene. Årsmøtet blir på Stavanger Museum, Musegata 14. mars 2024 kl. 1600. Innkalling med sakliste m.m. blir sendt ut i god tid før møtet.

Vi har ennå artiklar nok til å gi ut ei årbok også i 2024. Føresetnaden for dette er at medlemmene betalar inn årskontingenten på kr 200,- til konto 32021354792, merk innbetalinga med: Kontingent + namn. Betal med ein gong, så du ikkje gløymer det!

Statistikken viser at heimesida: www.skolehistorie i fjor hadde 13410 besøk. Mange er korte, men det er også nokre som er lange. Det viser at det er somme som les artiklar og ser i årbøker.

Styret ser den digitale årboka som ei brukbar erstatning for årboka i papirutgåve.

Dersom du har spørsmål eller kommentarar, kan du kontakta Marta Gudmestad eller Sigmund Sunnanå.  Marta Gudmestad har e-postadresse: m-gudmes@online.no, tlf. 91350806. Sigmund Sunnanå har e-postadresse: sigmund.sunnana@gmail.com, tlf. 97191891.

For styret i skulemuseumslaget.

Sigmund Sunnanå.                                              Marta Gudmestad.

Vedlegg: Skolehistorisk årbok for Rogaland 2023.

 

 

 

Skolemuseumslagets heimeside

 

Skolemuseumslaget i Rogaland har kvart år frå 1984 til 2017 gitt ut ei skolehistorisk årbok for Rogaland. I staden for å gi ut årbok i 2017 fekk laget utvikla ei heimeside som nå har adresse: www.skolehistorie.no. Denne adressa seier noko meir om innhaldet i heimesida enn den første: www.skolemuseumslaget.no.

 

Heimesida har fem hovudavsnitt: Nye artiklar. Historie og føremål. Styre og redaksjon. Årbøker. Artikkelarkiv.

 

Under Nye artiklar er der nyleg publiserte artiklar. Desse blir etter ei tid overført til hovudavsnittet Artikkelarkiv.

 

Under Historie og føremål er der ei kort orientering om skolemuseumslagets historie, føremål, organisasjon og arbeidsmåte.

 

Under Styre og redaksjon er der opplysningar om namn på medlemmer i styret og
i redaksjonsnemnda, referat frå årsmøte og brev til medlemmene i laget.

 

Under Årbøker er nokre av dei siste årbøkene lagt ut. Kvar årbok har eit tema og inneheld artiklar som handlar om dette temaet. Her er der også eit oversyn over artiklar som har stått i årbøkene.

 

Under Artikkelarkiv er der skolehistoriske artiklar med ulikt innhald.

Artiklane i årbøkene og på heimesida er aktuelle for folk som er interesserte i skolehistorie, kanskje særleg for lærarar og lærarstudentar som kan nytta artiklar i samband med arbeid eller studium. I lærarstudiet kan artiklar til dømes gi idear og inspirasjon til arbeid med bachelor- og mastergradoppgåver med skolehistorisk innhald.