Styre og 
årbokredaksjon

Styre

Sigmund Sunnanå (leiar)

Ellinor G. Bryne

  Marta Gudmestad

  Ketil Knutsen

  Tor Ytre-Arne

Varamedlem 
  Dan Dyrli Daatland

Revisor

Kåre Tysland

 

Redaksjonskomiteen

Sigmund Sunnanå (redaktør)
Ellinor G. Bryne

Marta Gudmestad

Ketil Knutsen

Tor Ytre-Arne

Dan Dyrli Daatland

Brev til medlemmene

 

Til medlemmene i skolemuseumslaget

 

Stavanger, 30. november 2021

 

 

Medlemskontingent for 2022

Det lid langt på hausten, og det er tid for å ordna med medlemskontingenten for 2022. Kontingenten er kr 200,-, og kan betalast til konto: 3201 1354792. For å få pengane inn på dette budsjettåret, vil vi setja pris på om kontingenten blir betalt før 15. desember.

Kontingenten blir i hovudsak brukt til å drifta heimesida vår: www.skolehistorie.no. Etter styrets vurdering har heimesida vore ei brukbar erstatning for årboka. Vi har hittil i år hatt i underkant av 14000 besøk på denne sida. I fjor hadde vi over 16000.

Vi er heldige som framleis får folk til gratis å skriva artiklar/innlegg til denne sida, og innhenting av artiklar og redigering blir gjort utan noko form for honorering. Utgiftene går i hovudsak til det praktiske arbeidet med å leggja inn artiklane/innlegga på heimesida og å halda sida oppdatert. Styret håpar at medlemmene framleis støttar opp med medlemspengar slik at vi kan driva denne aktiviteten vidare.

Etter kvart har det blitt mange artiklar i arkivet på denne sida. Vi vil nå samla desse artiklane i to digitale årbøker. Ei med tema: Minne frå barndom og skule (2021) og ei med tema: Lærarutdanning og andre skulerelaterte emne (2022). Frå før har vi ni digitaliserte årbøker på heimesida.

Vi vil gjerne ha tilbakemeldingar frå medlemmene om vurdering av denne sida, om redigering, tips om tema og artikkelforfattarar med meir. Marta Gudmestad har e-postadresse: m-gudmes@online.no, tlf. 91350806. Sigmund Sunnanå har e-postadresse: sigmund.sunnana@gmail.com, tlf. 97191891.

 

For styret i skolemuseumslaget.

Sigmund Sunnanå.                                              Marta Gudmestad.

 

Skolemuseumslaget i Rogaland

v/ Marta Gudmestad, Lyngvollveien 7,

4017 Stavanger.

Tlf. 51588405/91350806.

E-post: m-gudmes@online.no.

 

                                                                                                         Stavanger, november 2018.

 

 

Til medlemmene i skolemuseumslaget

 

Heimesida til Skolemuseumslaget i Rogaland.

I eit brev til medlemmene datert oktober 2017, orienterte vi medlemmene om at vi ikkje kom til å gi ut årbok for 2017. I staden skulle vi oppretta ei heimeside der vi la inn tidlegare årbøker, nye skolehistoriske artiklar m.m. Årsmøtet for 2018 vedtok at denne ordninga skulle vidareførast også for dette året. Den første adressa for denne heimesida var: www.skolemuseumslaget.no. Frå oktober 2017 til oktober 2018 hadde vi ca. 9000 besøk på denne adressa, dei fleste relativt korte.

Styret har nå endra adressa til: www.skolehistorie.no. Styret meiner at denne adressa seier noko meir om innhaldet i heimesida enn den gamle. Vi vil halda fram med å få inn nye skolehistoriske artiklar som vil bli lagt ut etter kvart. Artiklane i årbøkene og på heimesida kan vera aktuelle for folk som er interesserte i skolehistorie, kanskje særleg for lærarar og lærarstudentar som kan nytta artiklar i samband med arbeid eller studium. I lærarstudiet kan artiklar til dømes gi inspirasjon til arbeid med bachelor- og mastegradoppgåver med skolehistorisk innhald.

Det vil vera kjekt om medlemmer i laget sender inn artiklar/innlegg, til dømes minne frå eiga skoletid, som dei anten har skrive sjølve eller som dei har fått av andre.

Artiklar/innlegg kan sendast til Sigmund Sunnanå på e-post adresse:

sigmund.sunnana@gmail.com

 

Vi vil også setja pris på om medlemmene hjelper til med å spreia kjennskapen til heimesida, til dømes ved å leggja ut lenker til venner og kjente. Dersom nokon av medlemmene ikkje har internett, men ønskjer å få tilsendt på papir oversikt over artiklar/innlegg som blir lagt ut på heimesida og eventuelt kopi av artiklar/innlegg, kan dei melda frå til Sigmund Sunnanå om dette. Hugs namn og adresse.

 

Spørsmål eller kommentarar som gjeld heimesida, kan sendast til:

Sigmund Sunnanå, Øvre Stokkavei 44, 4023 Stavanger. Tlf. 97191891

E-post: sigmund.sunnana@gmail.com eller til:

Marta Gudmestad Lyngvollveien 7, 4017 Stavanger.Tlf.51588405/91350806

E-post: m-gudmes@online.no

 

 

Medlemskontingenten.

Å skriva artiklar og redigera årboka har i alle år vore basert på ulønna innsats. Det er imponerande kor mange som kvart år har vore villige til å skriva artiklar utan betaling. Kontingenten frå medlemmene og litt inntekt ved sal av årbøker er blitt nytta til trykking av årboka, porto m.m. Medlemskontingenten vil nå bli nytta til å dekkja kostnader med teknisk/administrativ drift av heimesida, porto m.m. Årsmøtet 2018 vedtok at årskontingenten skulle vera kr. 200,-.

I 2017 var det 107 medlemmer som betalte kontingent. I fjor ba vi om at medlemmene sende sine e-postadresser til: m-gudmes@online.no. Å ha desse adressene vil spara utgifter til porto m.m. Vi vil derfor setja stor pris på at flest mogeleg av medlemmene i laget sender inn sine e-postadresser. Dei vi ikkje har e-postadresser til, får brev i posten.

 

Medlemskontingenten for 2018, kr 200,-, kan betalast til kontonr.3201 1354792,

Skolemuseumslaget i Rogaland , Lyngvollvn.7 , 4017 Stavanger.

 

Betaling, helst før 10.des.2018.

Hugs namnet på kven som betalar.

 

Helsing

Sigmund Sunnanå                                                                                      Marta Gudmestad